Art.1 (1) Prezenta hotarâre are ca obiect stabilirea statutului comunei Ghioroc, judetul Arad, din România.

        (2) Unitatea administrativ-teritoriala careia i se aplica prevederile prezentului statut este comuna Ghioroc, judetul Arad.

Art.2 (1) Comuna este unitatea administrativ teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala, reunite prin comunitatea de interese si traditii. Comuna Ghioroc este alcatuita din trei sate componente: satul GHIOROC, care este satul resedinta a comunei; satul CUVIN si satul MINIS.

        (2) În satul resedinta de comuna Ghioroc, sunt grupate autoritatile si institutiile publice reprezentative, dupa cum urmeaza: Primaria,               Politia, Farmacia, Dispensarul uman, Liceul Tehnologic „Vasile Juncu”, Dispensarul veterinar, C.E.C., Posta.

Art.3 (1) Comuna Ghioroc este persoana juridica de drept public. Are capacitate juridica deplina si patromoniu propriu.

        (2) Comuna Ghioroc poate intra în raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii publice, cu persoane juridice române sau straine,                 indiferent de natura acestora, precum si cu persoane fizice, în conditiile legii.

Art.4 a) Comuna Ghioroc se întinde la poalele pe o suprafata de 5.464 ha. si se invecineaza la Nord cu teritoriul comunei Covasant, la Est Sud          si Vest comuna Paulis. Satele componente sunt amplasate astfel: Satul Cuvin: în partea de Nord-Est a comunei, cu un numar de: 1.483          locuitori; Satul Ghioroc – resedinta comunei – este pozitionat în centrul comunei si are o populatie de 1653 de locuitori; Satul Minis: în            partea de Sud a comunei cu o populatie de 654 locuitori;

        b) Comuna Ghioroc are o populatie formata majoritar (circa 80%) din români, si maghiari (circa 15%).

        c) Ocupatia preponderenta a populatiei comunei este munca în agricultura, viticultura si cresterea animalelor. O parte a populatiei active          este furnizoare a fortei de munca in intreprinderi din Arad În comuna îsi desfasoara activitatea comercianti, persoane fizice si asociatii              familiare, autorizati administrativ, meseriasi, liber profesionisti, prestari de servicii la domiciliul clientului si alte asemenea, precum si              societati comerciale cu profil de comert, productie prestari de servicii si cercetare în agricultura si viticultura, cum ar fi: SC Lanul, SC              Terracult, SCDVV Minis, etc. Datorita zonei geografice în care este situata comuna Straoane are si amenajari turistice, plaja de la Lacul            Ghioroc fiind celebra si denumita”Litoralul vestului”.

        d) Localitatea de resedinta a comunei este satul Ghioroc.

        e) Principala autoritate a administratiei publice locale este Primaria, care are sediul în satul de resedinta a comunei.

         f) Legatura dintre satele componente se face cu usurinta, comuna fiind strabatuta pe directia nord-sud de DJ .

        g) Principalele institutii din domeniul educatiei sunt Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” in subordinea caruia functioneaza si celelalte unitati          de invatamant, respectiv scoala primara Cuvin si cele patru gradinite.

        h) Activitatea economica a comunei este influentata de marile suprafete de vita-de-vie, detinute de societati comerciale si de cetatenii            comunei, care face ca acestia sa-si dezvolte capacitatile de depozitare si prelucrare a strugurilor, în unitati gospodaresti proprii. Un                  sector de activitate care a luat o amploare tot mai mare la nivelul comunei Ghioroc este turismul, favorizat de asezarea geografica a                comunei si de existenta Lacului Ghioroc.

         i) În subordinea Consiliului local al comunei Ghioroc, functioneaza urmatoarele servicii: Serviciul public de pompieri voluntari, pentru               prevenirea si stingerea incendiilor; Serviciul public de asistenta sociala; Serviciul public de amenajare si întretinere a drumurilor;

Art.5 Comuna Ghioroc se încadreaza la rangul IV, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.351/2001, privind aprobarea planului de amenajare a            teritoriului national, Sectiunea a IV-a „Reteaua de localitati”. 

Art.6 Activitatea administratiei publice locale este asigurata de catre Consiliul local comunal, care are sediul în satul de resedinta – Straoane,            are un numar de 13 consilieri alesi, din care: P.N.L. = 10; P.S.D. = 2; U.D.M.R. = 1.

Art.7 Persoanele fizice, române sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante pentru          localitatea noastra, pot primi titlul de „Cetatean de Onoare”, bucurându-se de anumite drepturi pe toata perioada vietii. În cazul                      savârsirii unei infractiuni sau a unei fapte rusinoase titlul de mai sus va fi retras. 

Art.8 Locuitorii comunei vor fi consultati prin referendum asupra problemelor de interes deosebit pentru localitate. Referendumul va fi                      organizat în toate satele si catunele comunei.

Art.9 (1) Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.

        (2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia, sau a unei treimi din numarul                      consilierilor în functie.

        (3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si locului unde urmeaza sa se                        desfasoare aceasta.

        (4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea              celor prezenti.

         (5) Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal, se înainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima               sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.

         (6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Art.10 În afara referendumului local sau a adunarilor cetatenesti, în statut se pot prevedea si alte forme de consultare directa a cetatenilor,                potrivit unor eventuale traditii locale, si se va descrie modul de organizare si desfasurare a acestora. 

Art.11 (1) Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrative este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în                      proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

          (2) Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data                        depunerii situatiilor financiare anuale. 

          (3) Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.

          (4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.12 (1) Bunurile aflate în proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si cele din proprietatea privata a acesteia pot fi date în                  administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în conditiile legii sau pot fi atribuite în folosinta            gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori                  serviciilor publice.

          (2) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privata a comunei, în              conditiile legii.

           (3) Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Art.13 Consiliul local poate hotarî cooperarea sau asociarea cu persoane juridice române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu                alti parteneri sociali, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local,                    precum si de stabilire a relatiilor de parteneriat cu unitati administrativ-teriroriale din alte tari.

Art.14 Cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate, precum si aderarea la asociatii                  nationale sau internationale ale administratiei publice locale, se face în vederea promovarii unor interese comune.

Art.15 Potrivit dispozitiilor legale în vigoare, consiliul local hotaraste modalitatea de atribuire si schimbare a denumirilor de strazi, piete si de              obiective de interes public local.

Art.16 Consiliul local hotaraste cu privire la însemnele specifice ale localitatii si modalitatile de utilizare a lor.

 

 

P R I M A R